พต.อ.อนุชา กิติวิภาต "การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของไทย กรณีโรฮิงญา"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-7461
โทรสาร 02-218-7459

Contact us at

Mekong Studies Center, Institute of Asian Studies Chulalongkorn University
7th FL. Prajadhipok-Rambhai Barni Building
Phyathai Rd. Patumwan Bangkok 10330
THAILAND
Tel. 02-218-7461
Fax. 02-218-7459
Website counter


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับศูนย์แม่โขงศึกษา

ศูนย์แม่โขงศึกษา เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มศึกษาเกี่ยวกับประเทศต่างๆในลุ่มน้ำโขงมายาวนานกว่า 20 ปี ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในมิติต่างๆ และเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป อันครอบคลุมถึงประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน สังคม วัฒนธรรม ชนกลุ่มน้อย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆและทำหน้าที่ในการประสานงานกับแหล่งทุนเพื่อมาสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณลุ่มน้ำโขง

 

ทำไมต้องศึกษาประเทศในลุ่มน้ำโขง

            ประเทศในลุ่มน้ำโขง ประกอบไปด้วยไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศในอนุภูมิภาคนี้ได้เพิ่มนัยของการเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยโดยตรง ดังเห็นได้ชัดจากการที่ประเทศมหาอำนาจเช่น จีน ได้พยายามขยายเขตอิทธิพลลงมาสู่ประเทศต่างๆตามแม่น้ำโขง ในขณะเดียวกัน ประเทศเพื่อนบ้านของไทยทั้งพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชาได้เข้าสู่ระยะใหม่ของการพัฒนา (New phase of Development) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีทุนจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค นอกจากนี้อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ทุกประเทศสามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน ทำให้เกิดการหลั่งไหลทั้ง คน และ ทุน ภายในอนุภูมิภาคอย่างเข้มข้น จึงจะเห็นได้ว่าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ซึ่งไทยเองก็มีความเกี่ยวข้องกับประเทศเหล่านี้อย่างมากในทุกด้าน จึงควรที่จะมีการผลิตองค์ความรู้ที่ทันสมัย สอดรับกับพลวัตรที่เกิดขึ้น

 

ประเด็นการศึกษาวิจัยหลัก

1.      ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศในกลุ่ม GMS ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยศึกษาทั้งจากมุมมองภายในไทย และจากมุมมองของประเทศใน GMS

2.      พัฒนาข้อมูลรายประเทศในกลุ่ม GMS โดยผู้เชี่ยวชาญประจำแต่ละประเทศ อาทิ การติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การค้าการลงทุน และการคาดการณ์แนวโน้มและทิศทางของแต่ละประเทศ ตลอดจนผลกระทบต่อภูมิภาค

3.      นโยบายของไทยต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาค และความร่วมมือในระดับท้องถิ่นของภาครัฐและองค์กรเอกชน รวมถึงผลกระทบของความร่วมมือต่อชุมชนระดับรากหญ้า

4.      การเปลี่ยนแปลงของเมืองชายแดน อันสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคแม่น้ำโขง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน