พต.อ.อนุชา กิติวิภาต "การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของไทย กรณีโรฮิงญา"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-7461
โทรสาร 02-218-7459

Contact us at

Mekong Studies Center, Institute of Asian Studies Chulalongkorn University
7th FL. Prajadhipok-Rambhai Barni Building
Phyathai Rd. Patumwan Bangkok 10330
THAILAND
Tel. 02-218-7461
Fax. 02-218-7459
Website counter


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์แม่โขงศึกษา เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้า ที่วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับประเทศในลุ่มน้ำโขงอัน ได้แก่จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีงานวิจัยเผยแพร่เป็นที่รู้จักมากมาย
ไทย | English
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
ที่ปรึกษาศูนย์แม่โขงศึกษา

การศึกษา

 • PhD (International Relations) LancasterUniversity
 • MA (Politics)LancasterUniversity
 • อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ-ประวิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

 • เวียดนามและอินโดจีนศึกษา

ติดต่อ

โทร 0-2218-7468

โทรสาร 0-2218-7459

อีเมลล์ tnuchpiam@yahoo.com


เพิ่มเติม...

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
ที่ปรึกษาศูนย์แม่โขงศึกษา

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.A.SoutheastAsianHistoryCornellUniversity
 • Ph.D.SoutheastAsianHistoryCornellUniversity

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์และการเมืองพม่า


เพิ่มเติม...

อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษา

การศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐกิจและการเมืองไทย
 • ความสัมพันธ์ไทยกับลุ่มแม่น้ำโขง
 • ภูมิภาคนิยมในลุ่มแม่น้ำโขง
 • ประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ติดต่อ

โทร 0-2218-7468

โทรสาร 0-2218-7459

อีเมลล์ ukrist.p@chula.ac.th


เพิ่มเติม...

วัชรินทร์ ยงศิริ
วัชรินทร์ ยงศิริ
ที่ปรึกษาศูนย์แม่โขงศึกษา

การศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐกิจ การค้าและการเมืองกัมพูชา
 • ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

ติดต่อ

โทร 0-2218-7468

โทรสาร 0-2218-7459

อีเมลล์ -


เพิ่มเติม...

ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา
ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา
ที่ปรึกษา

เพิ่มเติม...

อดิศร เสมแย้ม
อดิศร เสมแย้ม
นักวิจัยอาวุโส

นายอดิศร เสมแย้ม

นักวิจัย

การศึกษา

 • มานุษยวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

 • ลาวศึกษา

ติดต่อ

โทร 0-2218-7468

โทรสาร 0-2218-7459

อีเมลล์ adisorn.s@chula.ac.th


เพิ่มเติม...

ขนิษฐา คันธะวิชัย
ขนิษฐา คันธะวิชัย
นักวิจัย

นางขนิษฐา คันธะวิชัย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม/ผู้ช่วยนักวิจัย

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา)(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดต่อ

โทร 0-2218-7461

โทรสาร 0-2218-7459

อีเมลล์ khanidtha.k@chula.ac.th


เพิ่มเติม...

ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
นักวิจัย
การศึกษา
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐกิจการเมืองพม่า ภาคประชาสังคมพม่า

ติดต่อ

โทร 0-2218-7468

โทรสาร 0-2218-7459


เพิ่มเติม...

วินิสสา อุชชิน
วินิสสา อุชชิน
นักวิจัย

การศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ติดต่อ

โทรศัพท์ 02-218-7461

โทรศาร 02-218-7459


เพิ่มเติม...

ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร
ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร
นักวิจัย

นางสาวณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร

ผู้ช่วยนักวิจัย

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อ

โทร 0-2218-7461

โทรสาร 0-2218-7459

อีเมลล์ nicha.tuang@gmail.com


เพิ่มเติม...

ภาสวรรณ สีอ่อน
ภาสวรรณ สีอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ

โทร 0-2218-7461

โทรสาร 0-2218-7459

อีเมลล์ pasawan07@gmail.com


เพิ่มเติม...