พต.อ.อนุชา กิติวิภาต "การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของไทย กรณีโรฮิงญา"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 7 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-7461
โทรสาร 02-218-7459

Contact us at

Mekong Studies Center, Institute of Asian Studies Chulalongkorn University
7th FL. Prajadhipok-Rambhai Barni Building
Phyathai Rd. Patumwan Bangkok 10330
THAILAND
Tel. 02-218-7461
Fax. 02-218-7459
Website counter


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์แม่โขงศึกษา เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้า ที่วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับประเทศในลุ่มน้ำโขงอัน ได้แก่จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีงานวิจัยเผยแพร่เป็นที่รู้จักมากมาย
พต.อ.อนุชา กิติวิภาต "การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของไทย กรณีโรฮิงญา"
...
โรฮิงญากับมุมมองความมั่นคงในอาเซียน (2)
...
พอ.ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง "โรฮิงญากับมุมมองความมั่นคงในอาเซียน"
...
ศ.สุริชัย หวันแก้ว "โรฮิงญากับปัญหาชนชายขอบและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนา"
...
สมชาย หอมละออ โรฮิงญากับปัญหาสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
...
กล่าวนำ โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ "โรฮิงญา บททดสอบและก้าวย่างแห่งประชาคมอาเซียน"
...
สัมภาษณ์ "เครือข่ายอำนาจทักษิณ" มติชนทีวี
...
อาเซียนกับปัญหาภายในของประเทศสมาชิก: ฟิลิปปินส์
...
อาเซียนกับปัญหาภายในของประเทศสมาชิก: เวียดนาม
...
อาเซียนกับปัญหาภายในของประเทศสมาชิก:พม่า
...
อาเซียนกับปัญหาภายในของกัมพูชา
...
AEC 2015 ภาพในมายาคติกับความเป็นจริง 3
...
AEC 2015: ภาพในมายาคติและความเป็นจริง 2
...
AEC 2015 ภาพในมายาคติกับความเป็นจริง 1
...
ด่านชายแดนพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี หนึ่งในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
...
ด่านชายแดนพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี หนึ่งในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
...
แม่น้ำโขง ฝั่งลาว (แขวงบ่อแก้ว) ตรงข้ามเชียงแสน
...
Along Mekong River, taken from Chiangsaen side.
...
Along Mekong River, taken from Chiangsaen side.
...
ข้ามแม่น้ำโขงที่เมืองกำปงจาม กัมพูชา
...
ด่านเวินคาม-ดงกะลอ ชายแดนลาว-กัมพูชา
...
ถนนระหว่างหลวงพระบาง-ไชยะบุรี ช่วงฤดูฝน กันยายน 2553
...